Privacyverklaring

Privacyverklaring Ki Aikido Waalwijk

Dit is de privacyverklaring van Stichting Ki Aikido Waalwijk, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18068761, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens   Grondslag Bewaartermijn     Ontvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst. ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Inschrijvingsdatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.    NVT
Administratie. ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankgegevens
·  Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

   NVT
Aanmelden bij JBN ·  Voornaam
·  Voorletters
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Datum van aanmelden
·  Man / Vrouw
Uitvoering van de overeenkomst Eenmalig, nadat u zich hebt ingeschreven bij Ki Aikido Waalwijk    Judo Bond Nederland
Aanmelden bij Ki no Kenkyukai International ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Huidige graduatie
Uitvoering van de overeenkomst Jaarlijks zolang als men aangemeld is.    Ki no Kenkyukai International
Versturen digitale berichten. ·  Voornaam
·  Achternaam
·  E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.    NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:               Koos de Graaf
E-mail:                                  
Telefoonnummer:                 06-22 92 48 62

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.